Nová úprava oznamovania prípadov porušenia ochrany osobných údajov

Dňa 24. júna 2013 bolo prijaté nariadenie Komisie (EÚ) č. 611/2013 o opatreniach uplatniteľných na oznamovanie prípadov porušenia ochrany osobných údajov na základe smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách, ktoré je právne záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 25. augusta 2013.

Čítať ďalej: Nová úprava oznamovania prípadov porušenia ochrany osobných údajov

EISi vyzýva k dodržiavaniu 13 kľúčových zásad pri sledovaní elektronickej komunikácie

EISi sa pripojilo k viac ako dvesto organizáciám z celého sveta, ktoré vyzývajú k dodržiavaniu 13 kľúčových zásad pri sledovaní elektronickej komunikácie. Tieto zásady majú za cieľ sa stať základom pre presadzovanie zmien v oblasti nekontrolovateľne sa šíriaceho sledovania.

Čítať ďalej: EISi vyzýva k dodržiavaniu 13 kľúčových zásad pri sledovaní elektronickej komunikácie

Návrh inovačnej politiky pre SR

EISi pripravilo návrh inovačného inštrumentu, ktorého cieľom je stimulovať vznik a následné prehĺbenie spolupráce medzi verejnými výskumnými pracoviskami (najmä univerzitami) a súkromnými firmami za účelom pretečenia vedomostného a inovačného potenciálu z akadémie do súkromného sektora.

Čítať ďalej: Návrh inovačnej politiky pre SR

Manuál ako nahlasovať a (ne)platiť za hudbu pri organizovaní kultúrnych akcií

Ako vysporiadať autorské práva pri organizovaní verejného kultúrneho podujatia? Pripravili sme pre Vás krátky stiahnuteľný manuál, ktorý vysvetľuje ako sa kedy správať a zároveň poskytuje aj predpripravené tlačivá.

Čítať ďalej: Manuál ako nahlasovať a (ne)platiť za hudbu pri organizovaní kultúrnych akcií

Odmietol Windows. Zažaloval štát, teraz čiastočne vyhral

Slovenský podnikateľ vyhral na prvom stupni proti Finančnému riaditeľstvu SR, ktoré jeho a ďalšie tisíce dotknutých podnikateľov nútilo používať softvérové produkty výlučne jednej firmy pri plnení elektronických zákonných povinností. Úspech je ale iba čiastočný, a preto bude vec po zvažovanom podaní odvolania pokračovať zrejme na Najvyššom súde SR.

 

Čítať ďalej: Odmietol Windows. Zažaloval štát, teraz čiastočne vyhral

Odborné stanovisko EISi k porušovaniu sieťovej neutrality (Antik v. UPC)

EISi si týmto dovoľuje predložiť verejnosti svoje odborné stanovisko k problematike sieťovej neutrality v kontexte obchodnej praktiky UPC vo vzťahu k spoločnosti Antik. Našim cieľom je upozorniť aj ďalších poskytovateľov pripojenia na možné dôsledky porušovania princípu sieťovej neutrality. Veríme, že ďalšie spoločnosti nebudú nasledovať príklad UPC, a že aj samotné UPC napokon upustí od svojho konania.

Čítať ďalej: Odborné stanovisko EISi k porušovaniu sieťovej neutrality (Antik v. UPC)

Odborné stanovisko EISi k návrhu na novelizáciu autorského zákona

Dňa 18.2.2013 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon. EISi vo všeobecnej rovine víta iniciatívu predkladateľa, pretože konečne rieši veľmi závažný spoločenský problém slobodných licencií v autorskom práve. Súčasný právny stav totiž významne poškodzuje právo autorov slobodne disponovať so svojím dielom. Považujeme však za potrebné predkladateľa upozorniť na niekoľko slabých miest tohto návrhu, ktoré bude potrebné podľa nášho názoru ešte odstrániť.

Čítať ďalej: Odborné stanovisko EISi k návrhu na novelizáciu autorského zákona

PMÚ žiadame o ochranu trhu s internetovými prehliadačmi

Protimonopolnému úradu (PMÚ) sme dnes zaslali zrejme naše posledné podanie vo veci obmedzovania súťaže Finančným riaditeľstvom SR. V našom už treťom podaní tak žiadame PMÚ o prehodnotenie svojho stanoviska, ktoré je podľa nášho názoru v rozpore s právom Európskej Únie. V prípade ak nedôjde k začatiu riadneho konania proti FRSR, sme pripravení posunúť vec na Európsku Komisiu.

Čítať ďalej: PMÚ žiadame o ochranu trhu s internetovými prehliadačmi

Náš amicus vo veci globtours.cz

EISi dnes podalo pred Ústavným súdom ČR amicus curiae vo veci globtours.cz, ktorý sa týka prípustnosti žaloby o prevod doménového mena. V našom podaní odmietame názor NSČR, hoci súhlasíme, že sa nejedná o výkon odstraňovacieho nároku.

Čítať ďalej: Náš amicus vo veci globtours.cz

EISi chráni spoločenský záujem vo veci Stacho v. Klub Strážov

EISi podáva amicus curiae vo veci Stacho v. Klub Strážov, aby sa tak zasadilo o férové rozloženie zodpovednosti pokiaľ ide o diskusiu na internete. Najvyšší súd SR v tomto spore bude rozhodovať o tom za akých podmienok zodpovedá prevádzkovateľ webstránky za údajne difamačné príspevky svojich užívateľov.

Čítať ďalej: EISi chráni spoločenský záujem vo veci Stacho v. Klub Strážov

Strana 4 z 8

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.