EISi je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi slúži ako centrum pre výskum práva a technológií a popri tom aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov a spotrebiteľov.

Chránime najmä pred

  • neoprávnenými zásahmi do základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie a slobody prejavu,
  • pomáhame pri domáhaní sa spotrebiteľských práv, a to aj vo forme kolektívnych žalôb,
  • upozorňujeme na neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a nekalé obchodné praktiky, a tiež
  • zvyšujeme povedomie o správnom výklade spotrebiteľských predpisov.

EISi má právnu formu občianskeho združenia, ktoré je riadne registrované na Ministerstve vnútra SR (IČO: 42227950). Sídlom organizácie je  Štítová 0/1, 040 01 Košice-Juh, SR.

Podľa článku 2.3 Stanov, medzi činnosti Združenia patria najmä :

a. / publikačná činnosť týkajúca sa právnej úpravy a zvyšovania povedomia spotrebiteľov v oblasti informačných a komunikačných technológií, práva informačných a komunikačných technológií a práva duševného vlastníctva (ďalej len „ICT, ICT právo a PDV“),
b. / prevádzkovanie internetových stránok o právnych aspektoch ICT, ICT práva a PDV,
c. / výmena skúseností a informácií medzi členmi Združenia,
d. / konzultačná a poradenská činnosť,
e. / organizovanie vzdelávacích a tréningových programov pre odborníkov a spotrebiteľov v danej oblasti v rámci Slovenska ako aj mimo jeho územia,
f. / organizovanie odborných a spotrebiteľských konferencií a seminárov zameraných na problematiku ICT, ICT práva a PDV,
g. / aktívne zapájanie sa do legislatívneho procesu prijímania predpisov týkajúcich sa ICT,ICT práva a PDV,
h. / výskum v oblasti ICT, ICT práva a PDV,
i. / spolupráca s inými organizáciami vyvíjajúcimi činnosť v oblasti ICT, ICT práva, PDV a spotrebiteľského práva a na Slovensku i v zahraničí,
j. / organizovanie a podpora verejných kampaní týkajúcich sa otázok ICT, ICT práva a PDV v celej jej šírke,
k. / ochrana práv spotrebiteľov a ich oprávnených záujmov, a to napríklad rozvíjaním výchovno-vzdelávacích činností a informačnú činnost pre spotrebiteľov, prispievaním k informovanosti spotrebiteľov, poskytovaním odborných konzultácií v rámci spotrebiteľského poradenstva, uskutočňovanie publikačnej a vydavateľskej činnosti vo veciach spotrebiteľských práv a ich ochrany, sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi a zastupovanie ich pred súdom, zúčastňovaním sa na tvorbe všeobecne-záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa, podávaním podnetov orgánom štátnej správy, samosprávy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.
l. / vykonávanie činností podľa a./ až k./, ktoré majú zároveň presah do oblasti súťažného práva.
m. / vykonávanie činností podľa a./ až k./, ktoré majú  zároveň presah do oblasti digitálnej ekonomiky.
 
Stanovy možno nájsť tu. Naša organizačná štruktúra je podľa čl. 9.1 nasledovná:
a. / Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci riadny členovia
b. / Správna rada, ktorá pozostáva z troch členov a jej cieľom je kontrolovať chod organizácie (v súčasnosti: Martin Husovec, Pavol Sokol, Ľubomír Lukič)
c. / Výkonný riaditeľ (Ľubomír Lukič)
 
Hoci členmi organizácie môžu byť aj právnické osoby, dodnes sú nimi len fyzické osoby.
 
Na účely zákona o kolektívnych žalobách, týmto zároveň potvrdzujeme, že voči organizácií nie je vedené konkurzné konanie, konkurz, reštrukturalizácia ani voči nej nebol nikdy zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Rovnako organizácia nebola v posledných 12 mesiacoch vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených osôb podľa zákona o žalobách na kolektívnu ochranu spotrebiteľov.
 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.