Sociálne siete a základné ľudské práva a slobody

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vzdelávať a informovať deti, mládež, študentov, osoby ovplyvňujúce ich vzdelávanie (rodičia, učitelia) ako aj širokú verejnosť o ľudských právach pri používaní sociálnych sietí a možnostiach ich ochrany pri zásahoch do ich práv tretími osobami. Na dosiahnutie hlavného cieľa si projekt kladie niekoľko čiastkových cieľov. Prvým je analytická a expertná činnosť v oblasti ľudských práv v prostredí sociálnych sietí, najmä vzhľadom k ich ochrane a presadzovaniu povinností z nich vyplývajúcich. S týmto cieľom je spätý nasledujúci cieľ, ktorý spočíva vo vzdelávaní detí, mládeže a študentov v oblasti ľudských práv a slobôd. Doplňujúcim čiastkovým cieľom je vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti základných ľudských práv v sociálnych sieťach a informovanie širokej verejnosti o ich ľudských právach v rámci sociálnych sietí a možnostiach ich ochrany pri zásahoch do nich tretími osobami. Vzdelávanie pedagogických pracovníkov pomôže týmto pracovníkom sa strániť chybám v edukačnom procese prameniacim najmä z neznalosti alebo z nesprávnych informácií/vedomostí o danej problematike. Dosiahnutím vyššie uvedených cieľov projektu sa zabezpečí, že tieto cieľové skupiny si budú viac uvedomovať svoje práva a súčasne budú mať poznatky na ich uplatnenie, stanú sa tak občanmi s dobrým právnym povedomím, čo povedie aj k posilneniu efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd.

 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.